Stvaranje uslova za primenu Metodologije vrednovanja predmeta po težini

9. Jun 2020.

Projekat “Podrška Visokom savetu sudstva” je izvršio uvid u primenu Metodologije vrednovanja predmeta po težini (eng. CWM) u 20 pilot sudova u kojima je ona testirana 2017. godine, i preporučio njene izmene, radi dalje primene na sve osnovne i više sudove. Projekat je incirao i osnivanje Radne grupe za izradu programa za ponderisanje, koju je VSS osnovao.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je 2017. godine odobrio izradu formule za Metodologiju vrednovanja predmeta po težini, koju su izradili eksperti Projekta “Efikasnost pravosuđa”, finansiranog od strane Evropske unije. U pilot fazi primene, Metodologija CWM je primenjena u 16 osnovnih i 4 viša suda (pilot sudovi). Ta Metodologija, pre svega, omogućava podelu predmeta prema težini/složenosti na teške i standardno teške predmete, kao i ravnomernu raspodelutih kategorija predmeta sudijama. Primenjena je na krivične, parnične i predmete radnih sporova.

Eksperti Projekta izvršili su neposredan uvid u primenu Metodologije u odabranim sudovima, razgovarali sa zaposlenima koji je primenjuju, izvršili uvid u podatke iz AVP o predmetima, i nakon detaljne analize sačinili izveštaj o primeni Metodologije u pilot sudovima sa preporukama. Izveštaj je u fazi diskusije pre usvajanja. Preporuke Projekta su dvojake: odnose se na manja unapređenja samog softvera i dosledniju primenu tog softvera u sudovima.

Nakon usvajanja izveštaja, očekuje se početak primene Metodologije CWM u svim osnovnim i višim sudovima, prema planu implementacije koji je uradio Projekat.