PRIPREMLJEN PREDLOG NACRTA SREDNJOROČNE STRATEGIJE LJUDSKIH RESURSA U PRAVOSUĐU

26. Jul 2020.

Projektni ekspertski tim je, u okviru stručne podrške Radnoj grupi za izradu Srednjoročne strategije ljudskih resursa u pravosuđu, izradio Predlog nacrta Srednjoročne strategije za upravljanje ljudskim resursima u pravosuđu (Strategija) i prateći Akcioni plan. To je značajan korak ka realizaciji aktivnosti 1.3.4.2. iz Akcionog plana za Poglavlje 23, kao i aktivnosti predviđene merom iz dela V.3. Strategije razvoja pravosuđa 2020-2025. Nacrti ovih dokumenta dostavljeni su Ministarstvu pravde na usaglašavanje.

Predlog nacrta Srednjoročne strategije i pratećeg Akcionog plana su pripremljeni i u potpunosti usklađeni sa kontrolnom listom predviđenom Zakonom o planskom sistemu. Strategija obuhvata sve segmente pravosuđa, odnosno nosioce pravosudnih funkcija i zaposlene u pravosuđu.

Strategija ljudskih resursa u pravosuđu i prateći dokumenti će omogućiti unapređeno korišćenje potencijala ljudskih resursa u pravosuđu, efikasno usklađivanje ljudskih resursa sa strateškim kontekstom pravosuđa, jačanje kadrovske funkcije i unapređenje organizacione kulture i poslovnih rezultata pravosuđa.